14.01.2013
Dodane przez admin dnia Styczeń 14 2013 16:24:53
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Miłośników
Historii Wojskowości
przy
Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie
na podstawie par. 24 pkt. 1 Statutu SMHW

ZWOŁUJE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

1. Termin: 16 lutego godz. 12.00 .
2. Miejsce: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.
Porządek obrad:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (Hibner. Gawron, Ł Myczka)
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania WZ
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ w głosowaniu jawnym.
(Myczka, Gruning)
5. Stwierdzenie quorum umożliwiające podejmowanie prawo-
mocnych Uchwał.(Komisja Skrutacyjna)
6. Przyjęcie w głosowaniu jawnym porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu jawnym. - Jolanta Gruning.
8. Sprawozdanie z działalności merytorycznej SMHW – Maciej Myczka
9. Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy z upoważnienia
Małgorzaty Kliman- skarbnika, Maciej Myczka.
10. Ocena działań Zarządu i wniosek w sprawie absolutorium
dla ustępującego Zarządu. (Komisja Rewizyjna)
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi.
12. Zgłaszanie kandydatur do Władz Stowarzyszenia.
a) Zarząd, b) Komisja Rewizyjna
13. Wybory Władz Stowarzyszenia (Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej)
w wyborach tajnych.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Dyskusja
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Prezes
Jolanta Gruning Maciej Myczka