21.02.2013
Dodane przez admin dnia Luty 21 2013 12:05:49
Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości
przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie
W dniu 16 lutego o godz 12.00 w Muzeum w Drzonowie odbyło się Walne Zgromadzenie SMHW.

Obrady prowadzili: Łukasz Myczka – przewodniczący i Cecylia Longier- sekretarz.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Tomasz Hibner-Przewodniczący, Magdalena Gawron – członek.
Po sprawdzeniu listy obecności członków uprawnionych do głosowania (obecnych 21).
przystąpiono do realizacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Małgorzata Kliman – skarbnik, przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 2010 – 2012 r.
Maciej Myczka- prezes, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i statutowej.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej, który przedstawił Maciej Nowak – członek komisji
głosowano nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium udzielono jednogłośnie.
Maciej Myczka przedstawił plan pracy na rok bieżący.
Następnie wybrano Komisję Wyborczą w składzie: Krzysztof Stefaniak – przewodniczący, członkowie Małgorzata Kliman i Robert Szwed, która przeprowadziła w trybie tajnym wybory do władz SMHW.

W wyniku głosowania aktualne władze SMHW są następujące:
Zarząd.
Prezes – Maciej Myczka
Wiceprezes - Krzysztof Dobrowolski
Sekretarz – Jolanta Monika Gruning
Skarbnik – Ewa Myczka

Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący – Tomasz Hibner
Członkowie: Grzegorz Lubryczyński i Maciej Nowak
Po wyborach głos zabrali goście honorowi Walnego Zgromadzenia:
dr Włodzimierz Kwaśniewicz i aktualny dyrektor LMW Piotr Dziedzic.
W imieniu Burmistrza Wolsztyna , Tomasz Hibner przekazał obu dyrektorom
upominki promujące Wolsztyn i okolice.
Na zakończenie obrad zwiedzano ekspozycje muzealne.